بازدید مدیر کل فناوری استان سیستان و بلوچستان

اتاق های کاری 4
اتاق های کاری
تیر ۷, ۱۳۹۶
جلسه_با_سرمایه_گذاران_استانی_در
جلسه با سرمایه گذاران استانی
تیر ۷, ۱۳۹۶

بازدید مدیر کل فناوری استان سیستان و بلوچستان

بازدید_مدیر_کل_فناوری_استان_سیستان